Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Podstawy prawne działania

Minister Klimatu i Środowiska

Minister Klimatu i Środowiska

Zakres kompetencji

Minister Klimatu i Środowiska, będąc członkiem Rady Ministrów, uczestniczy w prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej RP niezastrzeżonej dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego, w szczególności przez:

 • zapewnienie wykonywania ustaw,
 • wydawanie rozporządzeń i zarządzeń,
 • koordynowanie i kontrolę prac organów administracji rządowej,
 • inicjowanie i opracowywanie, w zakresie działu którym kieruje, polityki Rządu oraz przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów,
 • realizację polityki ustalonej przez Radę Ministrów.

Zakres działania

Szczegółowy zakres działania Ministra Klimatu i Środowiska, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178), wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2005). Zgodnie z regulacją omawianych rozporządzeń, Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej – energia, klimat i środowisko.


Dział energia [art. 7a ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw. Do ministra właściwego do spraw energii należą w szczególności sprawy:

 • polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej;
 • rynków energii, surowców energetycznych i paliw, rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;
 • bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
 • infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;
 • inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej.

 

Dział klimat [art. 13a ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], obejmuje sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie:  

 • udziałów w kształtowaniu polityki klimatycznej, w tym w ramach Unii Europejskiej, w szczególności w negocjacjach dotyczących polityki międzynarodowej w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju;
 • wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w zakresie zarządzania środkami na cele transformacji ekologicznej i klimatycznej, w szczególności zarządzania aukcjami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz zagospodarowania uzyskanych w ich wyniku środków, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
 • ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, z zastrzeżeniem zadań ministra właściwego ds. środowiska;
 • ekologicznych warunków życia wynikających z ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i ochrony przed polami elektromagnetycznymi;
 • kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska;
 • systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 • gospodarki odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • wspierania, w tym promocji, ekologicznych innowacji i technologii, z uwzględnieniem celów transformacji klimatycznej i energetycznej;
 • zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, w tym w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz transportu;
 • społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej;
 • efektywności energetycznej;
 • rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 • edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia – w zakresie zadań należących do działu.

Minister Klimatu i Środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (jako minister właściwy do spraw klimatu – art. 13a ust. 2).

Dział środowisko [art. 28 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], obejmuje sprawy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, w szczególności w zakresie:

 • ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz bioróżnorodności, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody;
 • geologii;
 • gospodarki zasobami naturalnymi;
 • leśnictwa;
 • ochrony lasów i gruntów leśnych;
 • łowiectwa;
 • edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia - w zakresie zadań należących do działu;
 • mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO w rozumieniu przepisów o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmach genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych, spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

 Ministrowi Klimatu i Środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (jako minister właściwy do spraw klimatu – art. 28 ust. 2).

 Minister Klimatu i Środowiska sprawuje nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym Leśnictwa i Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie (jako minister właściwy do spraw środowiska - art. 28 ust. 3).

 
W ramach wykonywanego zakresu działania Minister Klimatu i Środowiska:

 • ustala, w drodze obwieszczenia, wykaz podległych mu jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych,
 • kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych mu organów, urzędów i jednostek, w szczególności w tym zakresie:

  • tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne,
  • powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych,
  • kontroluje:

   • podległe mu lub przez niego nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne,
   • jednostki podległe organom, o których mowa w pkt 1 lub przez nie nadzorowane,
   • podmioty, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której jest dysponentem.

Ustawa o Radzie Ministrów (art. 33 ust. 1d, art. 34 ust. 1), ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (art. 6 ust. 3) (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).


Minister Klimatu i Środowiska będąc dysponentem części 41, 47 i 51 budżetu państwa sprawuje nadzór i kontrolę:

 • nad całością gospodarki finansowej podległych mu jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedury kontroli oraz zasady wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków,
 • wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa,
 • realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa.

Zasady funkcjonowania i tryb działania

Szczegółowy zakres funkcjonowania i tryb działania Ministra Klimatu i Środowiska określają przepisy:

 • ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178),
 • uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Minister Klimatu i Środowiska jest również zobowiązany do przestrzegania zasad i trybu określonego w:

 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).

Swoje zadania Minister Klimatu i Środowiska wykonuje przy pomocy Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu, [art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o Radzie Ministrów] oraz organów, urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane [art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej].

Szczegółowy zakres czynności Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu określa zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 84).

Obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska działające na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1734) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2005).

informację wytworzył: Katarzyna Dumała
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 29575
data wytworzenia: 2009-05-04 16:05
data publikacji: 2015-11-22 19:11
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-04 07:53
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2015-11-22 19:11 Wit Łabaszewski Dodanie zobacz zakres zmian
2 2016-02-17 10:35 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2016-06-06 14:02 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2017-06-21 14:01 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2017-06-22 11:11 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2018-01-15 15:38 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2018-01-15 15:43 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 2018-03-21 12:44 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
9 2018-06-21 12:26 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
10 2019-08-07 14:24 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
11 2019-11-27 14:41 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
12 2019-12-04 15:09 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
13 2020-04-17 09:52 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
14 2020-05-20 14:52 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
15 2020-05-20 14:52 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
16 2020-05-20 15:20 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
17 2020-10-12 09:30 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
18 2020-11-04 09:17 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
19 2020-11-16 10:50 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
20 2020-12-18 11:28 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
21 2021-02-01 14:12 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
22 2021-02-12 12:19 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
23 2021-03-02 13:41 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
24 2021-03-04 09:03 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
25 2021-03-10 14:12 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
26 2021-03-15 15:18 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
27 2021-04-15 14:00 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
28 2021-05-31 13:26 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
29 2021-06-25 09:04 Agnieszka Szymańczak Aktualizacja zobacz zakres zmian
30 2021-10-28 09:33 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
31 2021-11-03 08:43 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian