Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji Programów Ochrony Powietrza (POP) oraz Planów Działań Krótkoterminowych (PDK)

Zgodnie z art. 94 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ), zarządy województw oprócz sprawozdań końcowych, mają obowiązek także przekazywać ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdania okresowe z realizacji POP w terminie do dnia 31 marca każdego roku. W realizację tego zadania zaangażowane są wszystkie gminy objęte zakresem POP, które mają obowiązek przekazywania niezbędnych informacji do zarządów województw na temat stanu realizacji działań naprawczych, które następnie przygotowują sprawozdanie okresowe z POP na poziomie wojewódzkim.
Sprawozdania z realizacji POP powinny być przekazywane w wersji edytowalnej i zawierać informacje zgodnie z zakresem i układem określonym w Załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2020).
Sprawozdanie okresowe z realizacji POP, zawiera informacje o:

 1. kierunkach i zakresie podjętych działań naprawczych, w tym o:
  a) wprowadzonych wymaganiach jakościowych dla paliw dopuszczonych do stosowania na określonym terenie, w przypadku województwa, które je określiło w uchwale sejmiku województwa, przyjętej na podstawie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  b) zastosowanych najlepszych dostępnych technikach, w przypadku gdy działania naprawcze dotyczą sektora przemysłu, i podjęciu innych działań ograniczających emisję substancji do powietrza, jeżeli były planowane;
 2. stanie zaawansowania podjętych działań naprawczych określonych w harmonogramie realizacji działań naprawczych w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym;
 3. dotychczas poniesionych kosztach realizacji działań naprawczych, o których mowa w pkt 2, wraz z podaniem źródeł ich finansowania;
 4. efekcie rzeczowym działania naprawczego, obliczonym (oszacowanym) na podstawie wskaźnika monitorowania postępu realizacji działań naprawczych;
 5. redukcji wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągniętej w wyniku realizacji poszczególnych działań, wyrażonej w Mg/rok.

Sprawozdanie końcowe z realizacji POP zawiera następujące informacje:

 1. zrealizowanych działaniach naprawczych, określonych w harmonogramie realizacji działań naprawczych, w tym:
  a) działaniach krótkoterminowych z podziałem na typy działań:
  – I typ działań - poniżej jednego roku,
  – II typ działań - jeden rok,
  – III typ działań - powyżej jednego roku,
  b) działaniach średnioterminowych,
  c) działaniach długoterminowych;
 2. dacie (terminie) zakończenia realizacji działań naprawczych;
 3. terminach osiągnięcia efektu końcowego (ekologicznego) na skutek realizacji poszczególnych działań naprawczych;
 4. zrealizowaniu innych działań, nieobjętych programem, o którym mowa w art. 91 ustawy, jeżeli zostały podjęte;
 5. poniesionych kosztach realizacji działań naprawczych wraz z podaniem źródeł ich finansowania;
 6. osiągniętym efekcie rzeczowym działania naprawczego, obliczonym (oszacowanym) na podstawie wskaźnika monitorowania postępu realizacji działań naprawczych;
 7. osiągniętym efekcie ekologicznym, określonym na podstawie:
  a) szacowanych poziomów substancji (wartość średnioroczna) w powietrzu oraz szacowanego pułapu stężenia ekspozycji w roku zakończenia realizacji programu, o którym mowa w art. 91 ustawy, w związku z realizacją poszczególnych działań naprawczych wskazanych w tym programie, wyrażonych w µg/m3 lub ng/m3, dla poszczególnych substancji,
  b) szacowanej liczby dni, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu 4  w roku zakończenia realizacji programu, o którym mowa w art. 91 ustawy, w związku z realizacją poszczególnych działań naprawczych wskazanych w tym programie,
  c) szacowanej redukcji wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu, o którym mowa w art. 91 ustawy, w związku z realizacją poszczególnych działań naprawczych wskazanych w tym programie, wyrażonej w Mg/rok.

Sprawozdania okresowe oraz sprawozdania końcowe z realizacji PDK zawierają informacje o podjętych działaniach, które miały na celu:

 1. zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu;
 2. ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń tych poziomów.


  Tabela nr 1 przedstawia spis nadesłanych do MKiŚ sprawozdań z POP.
informację wytworzył: Małgorzata Wiącek
informację opublikował: Jarosław Mielnik
liczba wyświetleń: 3503
data wytworzenia: 2022-03-15 12:46
data publikacji: 2022-03-15 14:19
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-08 10:09
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2022-03-15 14:19 Jarosław Mielnik Dodanie zobacz zakres zmian
2 2022-03-15 14:20 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian