Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Departament Edukacji i Komunikacji

NADZÓR MINISTRA KLIMATU NAD FUNDACJAMI - INFORMACJE

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 j.t.) Minister Klimatu jest właściwym ministrem dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra tzn. ochroną i zrównoważonym zarządzaniem środowiskiem.

Organy fundacji (zarządy) zobowiązane są do aktualizacji postanowień w statutach i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 j.t.).

Zadania wynikające z właściwości ministra w stosunku do fundacji realizuje w Ministerstwie Klimatu Departament Edukacji i Komunikacji.

Sprawozdawczość

Fundacje mają obowiązek składania corocznie właściwemu ministrowi sprawozdań z działalności (art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach). Zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z pózn. zm.). Rozporządzenie to zostało zmienione w grudniu 2018 r. i uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (informacja w tym zakresie poniżej na stronie).

W sprawozdaniu należy odnieść się do każdego punktu rozporządzenia. Fundacja nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdania finansowego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a informacje o charakterze finansowym przedstawia jedynie w zakresie, jaki wynika z powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Sprawozdanie jest przez fundację udostępniane do publicznej wiadomości (ustawa nie określa sposobu upublicznienia sprawozdania, zatem może być ono np. zamieszczone na stronie internetowej fundacji, albo udostępnione na wniosek dowolnego podmiotu lub osoby fizycznej).

Ponadto informujemy, że w listopadzie 2015 r. wszedł w życie art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach, który zwalnia fundację z obowiązku składania sprawozdania do Ministra Klimatu, jeżeli spełnione zostaną jednocześnie poniższe warunki:

 1. fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego,
 2. fundacja zamieściła na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, j.t.).

Poniżej publikujemy wzór sprawozdania, w celu ujednolicenia przekazywanych sprawozdań oraz wykaz fundacji, dla których Minister Klimatu jest właściwym ministrem. Sprawozdania należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ochrona danych osobowych

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) jest Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
 3. Dane osobowe fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) są przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 131-147 ustawy z dnia 17 listopada - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460)) w celu skutecznego sprawowania nadzoru  nad fundacjami działającymi w obszarze ochrony środowiska, dla których Minister Środowiska jest organem nadzoru.
 4. Dane osobowe fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) są przechowywane bezterminowo lub do czasu zakończenia działania fundacji lub do czasu zmiany organu nadzoru nad fundacją.
 5. Fundatorzy, członkowie zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) mają prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 6. Fundatorzy, członkowie zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane osobowe fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) zostały pozyskane z Rejestru Ewidencji Ludności (tzw. baza PESEL) lub z rejestrów prowadzonych przez Sądy Rejonowe Wydziały Gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego właściwych dla siedziby fundacji.

Informacja dotycząca fundacji jako instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, j.t., dalej zwana "ustawą")

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Do obowiązków fundacji, będącej instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy należy m.in.:

 1. wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla, odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9);
 2. wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7);
 3. wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na jej rzecz z przepisami ustawy (art. 8);
 4. identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji, a także sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka, jak również jego aktualizacja nie rzadziej niż co 2 lata (art. 27);
 5. stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów (art. 33–37, art. 39 i art. 41);
 6. stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46);
 7. dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3);
 8. prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w stosunku do klientów, wobec których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3);
 9. podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego;
 10. przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów potwierdzających przeprowadzone transakcje (art. 49);
 11. wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50);
 12. przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1);
 13. zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74);
 14. stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117);
 15. wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Stosownie do art. 130 ustawy, fundacje będące instytucjami obowiązanymi, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, będący równocześnie jej koordynatorem, a także:

 • naczelnicy urzędów celno-skarbowych;
 • ministrowie lub starostowie

w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach w niej określonych przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli, bądź doraźnie. Przedmiotową kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 133). Szczegółowy zakres upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określa art. 133 ust. 2 ustawy. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne, zawierające m.in. zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu i terminu usunięcia ustalonych nieprawidłowości (art. 142).

Ponadto należy zauważyć, że znacząco zmieniły się regulacje dotyczące kar administracyjnych, w tym rodzaj naruszeń podlegających sankcji (art. 147 i art. 149), jak również formy kar administracyjnych i wysokość kar pieniężnych (art. 150).

Karę administracyjną na fundację będącą instytucją obowiązaną według ustawy w drodze decyzji nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Więcej informacji z zakresu ustawy znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.

Zbiorcza informacja z działalności fundacji

Pliki

informację wytworzył: Agnieszka Maliszewska
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 53664
data wytworzenia: 2016-08-31 09:00
data publikacji: 2016-08-31 09:31
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-04 13:49
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2016-08-31 09:31 Wit Łabaszewski Dodanie zobacz zakres zmian
2 2016-10-03 10:22 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2016-11-02 14:09 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2016-12-22 16:30 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2017-02-01 09:09 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2017-03-01 13:29 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2017-04-03 13:23 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 2017-05-08 09:19 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
9 2017-06-01 13:04 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
10 2017-06-28 08:55 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
11 2017-09-04 13:52 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
12 2017-11-09 16:08 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
13 2017-12-01 09:44 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
14 2018-01-05 12:27 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
15 2018-01-18 09:04 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
16 2018-02-05 09:48 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
17 2018-03-02 08:25 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
18 2018-04-03 10:53 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
19 2018-05-16 15:21 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
20 2018-06-04 09:24 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
21 2018-08-01 09:09 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
22 2018-09-05 10:10 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
23 2018-11-05 09:16 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
24 2019-01-04 11:57 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
25 2019-02-12 13:26 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
26 2019-03-05 10:57 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
27 2019-03-22 12:54 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
28 2019-04-09 09:30 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
29 2019-04-12 10:54 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
30 2019-04-12 10:55 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
31 2019-04-12 10:58 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
32 2019-04-12 10:59 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
33 2019-04-12 11:01 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
34 2019-04-12 11:02 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
35 2019-04-12 11:07 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
36 2019-04-12 11:33 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
37 2019-04-12 11:42 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
38 2019-05-08 13:41 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
39 2019-05-10 13:52 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
40 2019-06-10 11:57 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
41 2019-09-03 08:22 Anna Horodniczy Aktualizacja zobacz zakres zmian
42 2019-11-27 11:00 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian