Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Departament Edukacji i Komunikacji

Departament Edukacji i Komunikacji

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 j.t.) Minister Środowiska jest właściwym ministrem dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra tzn. ochroną i zrównoważonym zarządzaniem środowiskiem.

Organy fundacji (zarządy) zobowiązane są do aktualizacji postanowień w statutach i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 986 j.t.).

Zadania wynikające z właściwości ministra w stosunku do fundacji realizuje w Ministerstwie Środowiska Departament Edukacji i Komunikacji.

Sprawozdawczość

Fundacje mają obowiązek składania corocznie właściwemu ministrowi sprawozdań z działalności (art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach). Zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z pózn. zm.).

W sprawozdaniu należy odnieść się do każdego punktu rozporządzenia. Fundacja nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdania finansowego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a informacje o charakterze finansowym przedstawia jedynie w zakresie, jaki wynika z powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Sprawozdanie jest przez fundację udostępniane do publicznej wiadomości (ustawa nie określa sposobu upublicznienia sprawozdania, zatem może być ono np. zamieszczone na stronie internetowej fundacji, albo udostępnione na wniosek dowolnego podmiotu lub osoby fizycznej).

Ponadto informujemy, że w listopadzie 2015 r. wszedł w życie art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach, który zwalnia fundację z obowiązku składania sprawozdania do Ministra Środowiska, jeżeli spełnione zostaną jednocześnie poniższe warunki:

 1. fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego,
 2. fundacja zamieściła na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, j.t.).

Poniżej publikujemy wzór sprawozdania, w celu ujednolicenia przekazywanych sprawozdań oraz wykaz fundacji, dla których Minister Środowiska jest właściwym ministrem. Sprawozdania należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ochrona danych osobowych

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl
 3. Dane osobowe fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) są przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 131-147 ustawy z dnia 17 listopada - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360)) w celu skutecznego sprawowania nadzoru  nad fundacjami działającymi w obszarze ochrony środowiska, dla których Minister Środowiska jest organem nadzoru.
 4. Dane osobowe fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) są przechowywane bezterminowo lub do czasu zakończenia działania fundacji lub do czasu zmiany organu nadzoru nad fundacją.
 5. Fundatorzy, członkowie zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) mają prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 6. Fundatorzy, członkowie zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane osobowe fundatorów, członków zarządu fundacji oraz organów nadzoru fundacji (rady fundacji) zostały pozyskane z Rejestru danych PESEL w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub z rejestrów prowadzonych przez Sądy Rejonowe Wydziały Gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego właściwych dla siedziby fundacji.

Pliki

informację wytworzył: Agnieszka Maliszewska
informację opublikował: Ryszard Walaszczyk
liczba wyświetleń: 11114
data wytworzenia: 2016-08-31 09:00
data publikacji: 2016-08-31 09:31
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-05 09:16
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2016-08-31 09:31 Ryszard Walaszczyk Dodanie zobacz zakres zmian
2 2016-10-03 10:22 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2016-11-02 14:09 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2016-12-22 16:30 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2017-02-01 09:09 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2017-03-01 13:29 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2017-04-03 13:23 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 2017-05-08 09:19 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
9 2017-06-01 13:04 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
10 2017-06-28 08:55 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
11 2017-09-04 13:52 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
12 2017-11-09 16:08 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
13 2017-12-01 09:44 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
14 2018-01-05 12:27 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
15 2018-01-18 09:04 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
16 2018-02-05 09:48 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
17 2018-03-02 08:25 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
18 2018-04-03 10:53 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
19 2018-05-16 15:21 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
20 2018-06-04 09:24 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
21 2018-08-01 09:09 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
22 2018-09-05 10:10 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian