Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Nabór na wolne stanowiska w MŚ

Starszy specjalista do spraw ewaluacji i analiz w Wydziale Ewaluacji i Analiz w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (14243)

Starszy specjalista do spraw ewaluacji i analiz w Wydziale Ewaluacji i Analiz w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (14243)

Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej | termin składania ofert: 2017-08-28

Opis:

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw ewaluacji i analiz w Wydziale Ewaluacji i Analiz w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

 

Adres urzędu:

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

 

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na 2 piętrze, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
 • praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania analiz i ewaluacji dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020 zgodnie z Planem ewaluacji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 lub zlecanie przeprowadzenia oceny przez niezależnych ekspertów, w tym przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówień publicznego
 • Współpraca przy tworzeniu, weryfikowanie i opiniowanie ocen skutków regulacji (OSR)
 • Prowadzenie spraw dotyczących zagadnień związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie właściwości Wydziale, w szczególności przygotowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi, pism, wkładów, opinii, itp. dotyczących inicjatywy Komisji Europejskiej pn. The Environmental Implementation Review
 • Przygotowywanie lub pozyskiwanie materiałów analitycznych, w tym w zakresie analiz społeczno-ekonomicznych oraz środowiskowych

Wymagania niezbędne

 

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych lub przy wdrażaniu funduszy europejskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość zasad realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • znajomość Regulaminu pracy Rady Ministrów
 • znajomość Wytycznych do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego
 • znajomość Ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • wiedza z zakresu ewaluacji wdrażania funduszy unijnych
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub przy wdrażaniu funduszy europejskich (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć do: 28 sierpnia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Środowiska

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

 

W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DZMstsp42/2017

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426.

Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Techniki i metody naboru:

- weryfikacja formalna nadesłanych ofert

- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych

- sprawdzian znajomość języka angielskiego

- zadanie praktyczne typu case study

- rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia.

O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) jest Minister Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.