Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Nabór na wolne stanowiska w MŚ

Specjalista do spraw hydrogeologii i geologii inżynierskiej w Wydziale Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Specjalista do spraw hydrogeologii i geologii inżynierskiej w Wydziale Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych | termin składania ofert: 2017-05-05

Opis:

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw hydrogeologii i geologii inżynierskiej w Wydziale Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Liczba etatów: 1 etat

Wymiar etatu: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
•   krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
•   zagrożenie korupcją
•   permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
•   praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości Wydziału
 • organizowania posiedzeń Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych i Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich oraz przygotowywanie opinii z posiedzeń Komisji
 • udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych i innych dokumentów
 • inicjowanie i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zadaniami państwowej służby geologicznej w zakresie właściwości Wydziału
 • nadzorowanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z decyzji Ministra Środowiska w zakresie właściwości Wydziału
 • udzielanie informacji i konsultacji podmiotom gospodarczym, organom administracji geologicznej, interesantom dotyczących interpretacji przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy z zakresu właściwości Wydziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geologiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze geologii
 • znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe geologiczne ze specjalizacją w zakresie hydrogeologii lub geologii inżynierskiej
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze hydrogeologii lub geologii inżynierskiej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze geologii (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu- wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe geologiczne ze specjalizacją w zakresie hydrogeologii lub geologii inżynierskiej
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze hydrogeologii lub geologii inżynierskiej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05 maja 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DGKsp18/2017

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 320, 36 92 2426
Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
• zadanie praktyczne typu case study
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: wykształcenia wyższego geologicznego ze specjalizacją w zakresie hydrogeologii lub geologii inżynierskiej oraz doświadczenia zawodowego w obszarze hydrogeologii lub geologii inżynierskiej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) jest Minister Środowiska.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.