Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Nabór na wolne stanowiska w MŚ

Starszy Specjalista do spraw promocji w Zespole do spraw promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji (19084)

Starszy Specjalista do spraw promocji w Zespole do spraw promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji (19084)

Departament Edukacji i Komunikacji | termin składania ofert: 2017-12-27

Opis:

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy Specjalista do spraw promocji w Zespole do spraw Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Liczba etatów: 2

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • narażenie na stres związany z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca na VI piętrze budynku, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań:

 • inicjowanie, przygotowywanie, realizacja i koordynacja działań promocyjnych w mediach, w tym przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych promujących działania Ministerstwa, a także dokumentów do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (opisy przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, projekty umów itp.)
 • przygotowywanie i realizacja zamówień na zakup materiałów promocyjnych oraz nadzór ich dystrybucji
 • przygotowywanie samodzielne oraz na podstawie wkładów opracowanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa publikacji, wkładek i materiałów prasowych
 • organizacja i realizacja przedsięwzięć artystycznych, w tym wystaw, promujących działania Ministerstwa
 • reprezentacja Ministra, Ministerstwa lub Departamentu na spotkaniach, komitetach, grupach roboczych, konferencjach, szkoleniach itp. Dotyczących zadań realizowanych w Departamencie
 • udział w procesie przygotowywania i aktualizacji planu zamówień publicznych Departamentu oraz monitoring jego realizacji

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo prasowe, o radiofonii i telewizji
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • kreatywność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu- wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 27 grudnia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Środowiska

Biuro Dyrektora Generalnego

Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DEKstsp62/2017

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 320, 36 92 207, 36 92 426

Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 • test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
 • weryfikacja znajomości języka angielskiego
 • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) jest Minister Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.