Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Nabór na wolne stanowiska w MŚ

Główny Specjalista do spraw programowania interwencji funduszy na ochronę środowiska w Wydziale Instrumentów Zrównoważonego Rozwoju w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (20480)

Główny Specjalista do spraw programowania interwencji funduszy na ochronę środowiska w Wydziale Instrumentów Zrównoważonego Rozwoju w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (20480)

Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej | termin składania ofert: 2018-01-22

Opis:

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Główny Specjalista do spraw programowania interwencji funduszy na ochronę środowiska w Wydziale Instrumentów Zrównoważonego Rozwoju w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na 2 piętrze, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
 • praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 

Zakres zadań

 • Opiniowanie i weryfikowanie projektów aktów prawnych i strategicznych dokumentów rządowych dotyczących polityki regionalnej, w szczególności w zakresie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, a także realizacja spraw związanych z wykonywaniem zadań Ministra jako Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także Operatora Programu dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie programowania i wypełniania kontraktów terytorialnych
 • Opiniowanie propozycji zmian oraz monitorowanie zgodności realizacji „Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020”
 • Opiniowanie projektów dokumentów programowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2014-2020 oraz dokumentów dotyczących krajowego systemu finansowania środowiska, a także strategicznych dokumentów dotyczących polityki ochrony środowiska oraz polityki regionalnej
 • Koordynowanie udziału przedstawicieli resortu w organach opiniodawczo-doradczych i komitetach monitorujących związanych z wdrażaniem Umowy Partnerstwa, w tym także w ramach Europejskiej Sieci Organów Ochrony Środowiska (ENEA-MA)
 • Udział we wdrażaniu przez Ministerstwo Środowiska „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020)
 • Udział w realizacji przez Ministerstwo Środowiska projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pt. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców”, w tym w szczególności współpracuje z wykonawcą projektu, miastami – partnerami w projekcie, a także Instytucją Wdrażającą, Pośredniczącą i Zarządzającą

 

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze związanym z ochroną środowiska
 • Znajomość zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatu, w tym znajomość unijnych i krajowych dokumentów strategicznych w tym obszarze, takich jak: Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Strategia Europa 2020, Umowa Partnerstwa, ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

    Dokumenty należy złożyć do: 22 stycznia 2018 r.

    Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

    Miejsce składania dokumentów:

    Ministerstwo Środowiska

    Biuro Dyrektora Generalnego

    ul. Wawelska 52/54

    00-922 Warszawa

    W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DZMgłsp3/2018

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 438, 36 92 207, 36 92 426.

Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: https://bip.mos.gov.pl/pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Techniki i metody naboru:

- weryfikacja formalna nadesłanych ofert

- testy wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych

- sprawdzian weryfikujący znajomość języka angielskiego

- zadanie praktyczne

- rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego obejmująca case study

 

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem). Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia.

O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) jest Minister Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.