Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

BIP

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie

Każdy ma prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.


Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Jest to więc każda informacja jaką ma instytucja publiczna. Może mieć dowolną postać np. papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, audiowizualną.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.

 

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  1. Udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego;
  2. Przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego uregulowane zostało w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej jako: ustawa). 


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 

Warunki ponownego wykorzystywania


Minister Klimatu i Środowiska może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Minister Klimatu i Środowiska może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosując standardowe otwarte licencje.

Warunki ponownego wykorzystania informacji zgromadzony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

  • Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego, zawarte na stronie BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska, powinien wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja publiczna została pobrana
  • Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich
  • Minister Klimatu i Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego
  • Minister Klimatu i Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.)
  • Minister Klimatu i Środowiska nie odpowiada za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje


Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie


Minister Klimatu i Środowiska przekazuje na wniosek informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. W niektórych przypadkach Minister może jednak nałożyć opłatę.

1. Opłata za ponowne wykorzystywanie wynikająca z dodatkowych kosztów.

Minister Klimatu i Środowiska może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Ustalając wysokość takiej opłaty Minister Klimatu i Środowiska uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Koszty mogą również obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.
Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

2. Opłata za ponowne wykorzystywanie (w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym) informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Ministra Klimatu i Środowiska

Ustalając wysokość takiej opłaty Minister Klimatu i Środowiska uwzględnia koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.


Wymagania dotyczące wniosku oraz podstawowe informacje o procedurze rozpatrzenia.

 

1. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1)    nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
2)    imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
3)    adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) - ePUAP);
4)    wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
5)    wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
6)    wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, pamięć USB, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
7)    wskazanie:
a)    sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie), albo
b)    sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Ministra Klimatu i Środowiska (UWAGA! Dotyczy wyłącznie wniosku  o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Ministra Klimatu i Środowiska).

2. Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej:

1)    e-mailem na adres: info@klimat.gov.pl
2)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) – Wyślij pismo ogólne
3)    listownie na adres:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

3. Rozpatrzenie wniosku

Minister Klimatu i Środowiska rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Minister Klimatu i Środowiska zawiadomi w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku).


Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.


1. Prawo do sprzeciwu od oferty.  

Wnioskodawca, który otrzymał od Ministra Klimatu i Środowiska ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Ministra Klimatu i Środowiska o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia Ministra Klimatu i Środowiska przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Minister Klimatu i Środowiska, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez Ministra Klimatu i Środowiska decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wnioskodawca, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może zrzec się prawa do wystąpienia z takim wnioskiem. Wówczas decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Alternatywnie, wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Klimatu i Środowiska, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Decyzje Ministra Klimatu i Środowiska zwierają stosowne pouczenie dotyczące środków prawnych przysługujących wnioskodawcy.

informację wytworzył: Jarosław Mielnik
informację opublikował: Jarosław Mielnik
liczba wyświetleń: 4822
data wytworzenia: 2022-01-12 11:04
data publikacji: 2024-04-19 05:40
data ostatniej modyfikacji: 2024-04-19 05:40
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2022-01-12 11:04 Jarosław Mielnik Dodanie zobacz zakres zmian