Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dostęp do informacji oraz udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej ustawą ooś).
Informacje o środowisku i jego ochronie stanowią specyficzny rodzaj informacji publicznych. Jeśli złożysz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która w istocie będzie informacją o środowisku to organ będzie rozpatrywał Twój wniosek w oparciu o przepisy ustawy ooś.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku możesz złożyć w następujący sposób:

 1. mailem na adres: info@mos.gov.pl
 2. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
 3. pisemnie pocztą na adres:
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Które informacje są informacjami o środowisku

Informacjami dotyczącymi środowiska są informacje dotyczące:

 1. stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
 2. emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;
 3. środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;
 4. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 5. analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;
 6. stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:

  1. stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub
  2. przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.

Jak szybko dostaniesz informację

Władze publiczne udostępniają informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, zostaniesz powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku

Dostęp do informacji o środowisku jest odpłatny jeśli udostępnienie informacji wymaga wyszukania dokumentów, ich kopiowania lub przekształcenia w inną formę niż ich oryginalny format. Dodatkowa opłata jest pobierana również wtedy jeśli informacja jest wysyłana drogą pocztową.

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Jakich informacji możesz nie dostać

Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie jeżeli ich ujawnienie mogłoby mieć negatywny wpływ na:

 1. ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 2. przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
 3. prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293 i 1669) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776);
 4. ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;
 5. ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;
 6. stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 7. ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;
 8. obronność i bezpieczeństwo państwa;
 9. bezpieczeństwo publiczne;
 10. ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.

Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:

 1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;
 2. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;
 3. wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
 4. wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposób w jaki się od niej odwołać

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w formie decyzji.

Od decyzji Ministra Klimatu i Środowiska o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, można złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Ministra, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku Wnioskodawca może zrzec się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna (tzn. podlega natychmiastowemu wykonaniu) i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zamiast tego Wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Klimatu i Środowiska, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wpis od skargi wynosi 200 zł.

Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.).

informację wytworzył: Jarosław Mielnik
informację opublikował: Jarosław Mielnik
liczba wyświetleń: 22590
data wytworzenia: 2019-08-27 11:37
data publikacji: 2019-08-27 11:37
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-24 11:24
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2019-08-27 11:37 Jarosław Mielnik Dodanie zobacz zakres zmian
2 2019-08-27 11:37 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2019-08-27 11:40 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2019-08-27 11:40 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2019-08-27 11:41 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2019-11-22 14:15 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2021-11-24 11:22 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 2021-11-24 11:22 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian