Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Podstawy prawne działania

Minister Środowiska

Minister Środowiska

Status prawny

Minister Środowiska, będąc członkiem Rady Ministrów, uczestniczy w prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej RP niezastrzeżonej dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego, w szczególności przez:

 • zapewnienie wykonywania ustaw,
 • wydawanie rozporządzeń i zarządzeń,
 • koordynowanie i kontrolę prac organów administracji rządowej,
 • inicjowanie i opracowywanie, w zakresie działu którym kieruje, polityki Rządu oraz przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów,
 • realizację polityki ustalonej przez Radę Ministrów.

Konstytucja RP (art. 146, art. 147)
Ustawa o Radzie Ministrów (art. 7 ust. 2 - 4)
Ustawa o działach administracji rządowej (art. 34)

Zakres działania

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o Radzie Ministrów, określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96). Zgodnie z regulacją omawianego rozporządzenia, Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko.

Dział środowisko [art. 28 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], obejmuje sprawy:

 • ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,
 • ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,
 • geologii,
 • gospodarki zasobami naturalnymi,
 • kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska,
 • leśnictwa,
 • ochrony lasów i gruntów leśnych,
 • łowiectwa,
 • organizmów genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych oraz spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami.

Ministrowi Środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (jako ministrowi właściwemu do spraw środowiska - art. 28 ust. 2).

Minister Środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a także nad działalnością narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (jako minister właściwy do spraw środowiska - art. 28 ust. 3).

W ramach wykonywanego zakresu działania Minister Środowiska:

 • ustala, w drodze obwieszczenia, wykaz podległych mu jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych,
 • kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych mu organów, urzędów i jednostek, w szczególności w tym zakresie:

  • tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne,
  • powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych,
  • kontroluje:

   • podległe mu lub przez niego nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne,
   • jednostki podległe organom, o których mowa w pkt 1 lub przez nie nadzorowane,
   • podmioty, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której jest dysponentem.

Ustawa o Radzie Ministrów (art. 33 ust. 1d, art. 34 ust. 1), ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (art. 6 ust. 3) (Dz. U. poz. 1092).

Minister Środowiska będąc dysponentem części 41 budżetu państwa sprawuje nadzór i kontrolę:

 • nad całością gospodarki finansowej podległych mu jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedury kontroli oraz zasady wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków,
 • wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa,
 • realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa.

Ustawa o finansach publicznych (art. 175 ust. 2).

Zasady funkcjonowania i tryb działania

Szczegółowy zakres funkcjonowania i tryb działania Ministra Środowiska określają przepisy:

 • ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.),
 • uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Minister Środowiska jest również zobowiązany do przestrzegania zasad i trybu określonego w:

 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
 • ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Swoje zadania Minister Środowiska wykonuje przy pomocy Sekretarzy i Podsekretarza Stanu, Gabinetu Politycznego Ministra [art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o Radzie Ministrów] oraz organów, urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane [art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej].

Szczegółowy zakres czynności Sekretarzy i Podsekretarza Stanu określa zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska, zmienione zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2018 r.

Obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Środowiska utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. poz. 1017).

informację wytworzył: Katarzyna Dumała
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 9525
data wytworzenia: 2009-05-04 16:05
data publikacji: 2015-11-22 19:11
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-21 12:26
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2015-11-22 19:11 Wit Łabaszewski Dodanie zobacz zakres zmian
2 2016-02-17 10:35 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2016-06-06 14:02 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2017-06-21 14:01 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2017-06-22 11:11 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2018-01-15 15:38 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2018-01-15 15:43 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 2018-03-21 12:44 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian