Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 140233-2016 z dnia 2016-07-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wydarzeń (w szczególności: seminarium, konferencja, spotkanie, szkolenie, prelekcja, wykład, wizyta plenarna lub studyjna, impreza kulturalna, wyjazd terenowy), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub...
Termin składania ofert: 2016-07-26

Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami
Numer ogłoszenia: 187127 - 2016; data zamieszczenia: 24.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140233 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 57-92-523, faks 0-22 57-92-524.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wydarzeń (w szczególności: seminarium, konferencja, spotkanie, szkolenie, prelekcja, wykład, wizyta plenarna lub studyjna, impreza kulturalna, wyjazd terenowy), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami. Organizacja ta obejmuje w szczególności: 1)rezerwację i najem sal konferencyjnych; 2)zapewnienie materiałów konferencyjnych wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu wykonania Usługi; 3)zapewnienie wyżywienia uczestnikom Wydarzenia; 4)zapewnienie zakwaterowania uczestnikom Wydarzenia tj. rezerwację i najem miejsc noclegowych; 5)zapewnienie transportu uczestnikom Wydarzenia; 6)zapewnienie koordynacji Wydarzenia w miejscu jego organizacji; 7)zapewnienie przewodnika; 8)zakup biletów wstępu do miejsc dziedzictwa kulturowego lub innych obiektów; 9)transport, montaż i demontaż stoisk lub wystaw promujących Zamawiającego. Uwaga: w ramach kryteriów oceny ofert porównywane były ceny jednostkowe wskazane w ofertach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 79.95.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 457331,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ